Polityka prywatnościNiniejszy dokument definiuje zakres prywatności i poziom poufności chroniący informacje, które użytkownik wprowadza podczas rejestracji konta na witrynie oraz normalnego korzystania z usług, programów i udogodnień http://aplex.com.pl, http://sklep.aplex.com.pl oraz http://goclean.pl użytkownik może w dowolnym czasie i według własnego uznania pozwolić lub zabronić zbierania i używania swoich danych osobowych.
Ta Polityka prywatności dotyczy strony będącej własnością i zarządzanej przez Aplex Piotr Gwoździński zwanej dalej jako Aplex. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na to, że Aplex ma upoważnienie do zbierania, używania i ujawniania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami i postanowieniami tej umowy.
Aplex ogłasza i akceptuje swoją odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych użytkownika. Ten dokument zawiera zasady na podstawie których takie dane są zbierane i używane oraz powody ujawniania takich informacji na witrynie. Te zasady mają zastosowanie do wszelkich danych osobowych gromadzonych na i/lub przez Aplex.

Postanowienia ogólne.

1. Polityka prywatności skierowana do Klientów firmy Aplex i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Aplex, w tym składania zamówień.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Aplex (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Kartuska 218F, 80-122 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP: 583-158-91-85, REGON: 191709026, adres poczty elektronicznej: biuro@aplex.com.pl zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Sprzedającym.
3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgoda na gromadzenie danych.

Podczas pracy z niniejszą stroną, mogą być zbierane automatycznie nie osobowe, techniczne informacje o użytkowniku takie, jak adres IP użytkownika, adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę, czas wizyty, typ przeglądarki i jej wersja językowa. Możemy też zbierać i analizować informacje dotyczące nawigacji, a mianowicie adres i ścieżkę użytkownika podczas przeglądania strony, działania wykonane na stronie, przeskoki na i z wewnętrznych linków itp.

Dane osobowe użytkownika są zbierane tylko po wcześniejszym zezwoleniu udzielonym przez użytkownika do zbierania i wykorzystywania poszczególnych informacji w ramach niniejszych zasad. Dając takie zezwolenie użytkownik dostarcza takich informacji dobrowolnie.

„Dane osobowe” zawierają:

1. Informacje dostarczone przez użytkownika podczas rejestracji na stronie, włączając w to login i hasło, dane osobowe (imię i nazwisko) oraz e-mail. Kiedy rejestrujesz się jako dostawca, zbieramy dodatkowe informacje takie, jak adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego.
2. Informacje dostarczone przez użytkownika podczas zakupu, takie jak adres rozrachunkowy i numer karty kredytowej;
3. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany jako dostawca, informacje podane przez niego w celu wypłaty wynagrodzenia zawierające dane o koncie w instytucji finansowej używanym do wypłaty wynagrodzenia oraz informacje podane przez użytkownika w celu osobistej identyfikacji (kopia paszportu, prawa jazdy lub innego osobistego dokumentu identyfikacyjnego).
4. Jako zarejestrowany użytkownik masz opcję wpisania dodatkowych danych osobowych takich jak adres pocztowy i numer telefonu w swoim profilu. Możesz kontrolować, które informacje są wyświetlane publicznie poprzez stronę „Edycja profilu”.
5. Aplex nigdy nie wymaga od użytkowników podawania danych genetycznych, biometrycznych, informacji ujawniających pochodzenie etniczne lub rasowe, opinii politycznych, religijnych czy też wierzeń filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych i danych dotyczących ich zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.
6. W dowolnym momencie użytkownik ma prawo odmówić przedłożenia danych osobowych. Jednakże w tym wypadku niektóre funkcje i usługi oferowane na stronie mogą się pogorszyć i/lub stać się niedostępnymi, częściowo lub w całości.

Zbierane dane.

1. Realizacja zamówienia:
A. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych firmy oraz danych osoby kontaktowej. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia, dostarczenia zamówienia lub skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
B. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON; imię i nazwisko osób kontaktowych; adresy poczty elektronicznej; numery telefonów; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń).
2. Dane zbierane automatycznie
Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane poprzez pliki cookies dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
COOKIES
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzając sklep internetowy).
Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej sklepu przetwarzane są w następujących celach:
identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani
zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego;
prowadzenia statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia).
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Cel wykorzystania danych.

1.Dane podane w pkt II są wykorzystywane do:
1.a. Realizacji zamówienia,
1.b. Zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym i Klientem polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
1.c. Postępowania reklamacyjnego oraz obsługi zapytań Klientów
1.d. Wsparcia i realizacji procesów płatności i rozliczeń
1.e. Dostosowania, pomiaru i ulepszania usług sklepu internetowego 1.f.Prowadzeniadziałańmarketingowych
1.g. Wyrażenia opinii przez Klienta
2. Odbiorcy danych osobowych:
2.a.  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji zamówień, pakowania, dostawy oraz dokonania rozliczeń wybranemu partnerowi realizującemu adekwatne usługi na zlecenie Administratora.
2.b.  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
Podstawa przetwarzania danych.
1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu internetowego.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta.
Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Moje konto lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@aplex.com.pl albo pisemnie na adres Administratora.

Ujawnianie danych osobowych.


Za wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych zasadach, Aplex nie ujawnia, nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie pożycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej.
Dane osobowe użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione agencjom partnerskim, które wykonują usługi w imieniu Aplex. Usługi te mogą dotyczyć transferów pieniężnych, przechowywania danych, odsprzedawania licencji, przetwarzania płatności itp. Strony trzecie dostaną wyłącznie informacje wymagane do wykonania określonych wyżej usług; te informacje będą przechowywane i chronione przez te same zasady i poziom ochrony, jaki obowiązuje na Aplex i nie mogą być używane do żadnych innych celów.
Informacje o użytkownikach mogą zostać też przekazane i ujawnione jako aktywa biznesowe w przypadku przejęcia, sprzedaży lub wchłonięcia firmy. W przypadku tego mało prawdopodobnego wydarzenia, Aplex poinformuje użytkowników zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
Aplex zastrzega sobie prawo do ujawnienia i przekazania danych osobowych użytkownika, jeżeli byłoby to wymagane prawnie oraz kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw i/lub podporządkowaniu się procesowi sądowemu, nakazowi sądowemu lub pozwowi przyjętemu na naszej witrynie.

Postanowienia końcowe.

1. Aplex może publikować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplex i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących innych podmiotów.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Nr klienta oraz Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
4. Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL o Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Numeru klienta i Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
Wyłączenie odpowiedzialności.
1. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedający
przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt
ul.Kartuska 218F, 80-122 Gdańsk

telefony: +48 602 610 167
e-mail: biuro@aplex.com.pl
gg: 4474792

godziny otwarcia: Pon-Pt 9:00-17:00


copyright©Aplex 2017. All Rights Reserved.