Regulamin serwisu.


 1. Diagnoza usterki jest płatna z góry i wynosi :
  • 50,00 zł brutto - drukarki A4
  • 80,00 zł brutto - drukarki A3
  • 80,00 zł brutto - laptopy, komputery, tablety, telefony
  • 80,00 zł brutto - ekspresy do kawy
  • Sprzęt zostanie zdiagnozowany wyłącznie pod kątem usterki podanej przez klienta.
  • Po upływie 45 dni od momentu poinformowania klienta o wykonanej usłudze i możliwości odbioru sprzętu, nieodebrany sprzęt uznawany jest za porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność serwisu.
  • Klient wyraża zgodę na pobranie danych osobowych w celu wystawienia dokumentów potwierdzających przyjęcie sprzętu do serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 Dz. U. Nr. 02101.926.
  • Na poczet wykonania usługi został pobrany zadatek w wysokości .................... (kwota) płatny ..................... (rodzaj płatności). Kwota zadatku pokrywa koszt diagnozy i może być wliczona w całkowity koszt serwisu jeśli klient zdecyduje się na dalsze czynności serwisowe. Koszt diagnozy nie pokrywa zakupu części zamiennych, które liczone są oddzielnie.
  • Odbiór sprzętu klient kwituje podpisem potwierdzającym stan faktyczny zgodny ze stanem w chwili oddania sprzętu do serwisu.

Definicje.


 1. Klient zobowiązany jest do podania w Protokole Zgłoszenia do Naprawy prawdziwych danych osobowych oraz do podania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu.
 2. Serwis, o ile to możliwe, informuje Klienta o cenie usługi serwisowej w momencie przekazania sprzętu do naprawy. Jeżeli oszacowanie kosztów naprawy wymaga szczegółowych oględzin i testów Klient zostanie poinformowany w terminie do 7 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
 3. Oględziny sprzętu dokonywane są wyłącznie w zakresie usterek wskazanych przez Klienta i opisanych w Protokole Zgłoszenia.
 4. Akceptacja Klienta jest wymagana w przypadku zmiany kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej „Aplex” na naprawę pogwarancyjną odpłatną.
 5. Klient ponosi ryzyko powiększenia wady sprzętu i pogorszenia się jego ogólnego stanu w trakcie diagnozy. Wynika to ze specyfiki i złożoności obecnych urządzeń.
 6. Klient zlecający naprawę podzespołów wykonanych w technologii BGA (płyty główne do notebooków, karty graficzne, konsole) ponosi ryzyko powiększenia wady sprzętu i pogorszenia się jego stanu ogólnego. Wynika to ze specyfiki technologii BGA i braku możliwości precyzyjnego zdiagnozowania usterki. W związku z powyższym Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu sprzętu, którego naprawa nie powiodła się z odmiennymi objawami usterek niż w momencie przyjęcia sprzętu do naprawy.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych pozostawionych na twardych dyskach oraz innych nośnikach pamięci.
 8. Wymienione podczas naprawy części przechodzą na własność serwisu i nie są wydawane Klientowi.
 9. W przypadku rezygnacji Klienta z naprawy sprzętu przyjętego do serwisu Klient zostanie obciążony kosztem diagnozy płatnym z góry. Jeśli Klient wyraża zgodę na podjęcie czynności serwisowych koszt diagnostyki jest wliczany w całość należności za wykonaną usługę.
 10. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie w przypadku jeśli Klient nie odbierze sprzętu w ciągu 7 dni od momentu poinformowania go o możliwości odbioru. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia Klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej odbiór sprzętu może nastąpić po jej uregulowaniu.
 11. Po upływie 45 dni od daty poinformowania Klienta o możliwości odebrania sprzętu, nieodebrany sprzęt uznawany jest za porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art.181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność Serwisu.
 12. Serwis udziela 90-dniowej gwarancji na wszystkie świadczone usługi.
 13. Wszystkie ceny podawane za usługi i części są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.
 14. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu.
 15. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 DZ.U.Nr 02.101.926.
 16. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 17. Sprzęt jest wydawany tylko i wyłącznie po okazaniu potwierdzenia.

Kontakt
ul.Kartuska 218F, 80-122 Gdańsk

telefony: +48 602 610 167
e-mail: biuro@aplex.com.pl
gg: 4474792

godziny otwarcia: Pon-Pt 9:00-17:00


copyright©Aplex 2017. All Rights Reserved.